ارائه خدمات آموزش و توسعه دانش

• طراحي و اجراي نظام مديريت صلاحيت
• اجراي نياز سنجي هاي آموزشي بر مبناي ريسک سازماني و شغلي
• طراحي دوره هاي آموزشي عمومي و تخصص HSE و سيستم هاي مديريت
• ارزشيابي کيفيت دوره هاي آموزشي و ارزيابي اثربخشي آموزش
• نيازسنجي و اجراي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي
• ارزيابي و طراحي متدولوژي ارتقاي سطح فرهنگ HSE سازماني
• برگزاري دوره اي آموزشي عمومي و تخصصي