ارائه خدمات اجرايي، عملياتي و پشتيباني

• طراحي ، توليد و نصب سيستم هاي ممانعت از سقوط فرد (PFAS)
انواع لایف لاین (LIFE LINE) عمودی و افقی
انواع سیفتی نت (SAFETY NET)

• دسترسی با طناب و کار در ارتفاع
• اجراي پيمان مديريت HSE پروژه ها
• اجراي مانورهاي عملياتي واکنش در شرايط اضطراري
• تامين نيروي متخصص HSE پروژه ها
• طراحي و توليد نرم افزارهاي تخصصي HSE بر بستر شبکه و تلفن همراه
• نيازسنجي و تامين تجهيزات حفاظت فردي
• نيازسنجي، طراحي، تامين و نصب تجهيزات اعلام و اطفاء حريق و تجهيزات تخصصي آتش نشاني
• طراحي و تامين تجهيزات مديريت ترافيک پروژهها
• ارزيابي، طراحي و ارائه خدمات اجرايي در حوزه مهندسي فاکتورهاي انساني