ارائه خدمات مديريت ريسک

• انجام مدیریت و ارزیابی ریسک جهت اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکار
• استقرار و پياده سازي نظام مديريت ريسک
• شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک شغلي و تشکيل شناسنامه هاي ريسک مشاغل سازماني
• شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک فرآيندي از طريق تکنيک هاي مورد نياز سازمان ها
• شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک تاسيسات و اماکن بر اساس نوع کاربري و تجهيزات
• اجراي فرآيند ارزيابي ريسک متناسب با سازمان و ريسک
• طراحي و اجراي اقدامات کنترلي پيشگيرانه و واکنشي متناسب با نتايج ارزيابي ريسک
• ارزيابي اقتصادي ريسک سازماني و ارائه بودجه ريزي متناسب با ريسک
• طراحي و اجراي فرآيند بازرسي مبتني بر ريسک
• طراحي برنامه هاي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه بر مبناي ريسک تجهيزات
• طراحي برنامه هاي معاينات سلامت و اندازه گيري عوامل زيان آور بر مبناي ريسک سازمان
• ارائه مشاوره تخصصي در خصوص مديريت ريسک و بيمه