ارائه خدمات مشاوره در حوزه مديريت HSE و کیفیت

• مشاوره اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاری
• استقرار، توسـعه و راهـبري سـيستم هاي مـديريت حـوزه ايمني، بـهداشت و محیط زیست و انرژی
• استقرار، توسعه و راهبري سيستم هاي مديريت کيفيت
• استـقرار، توسعه و راهبري سيستم هاي مديريت استراتژيک و مدلهاي تعالي
• استقرار، توسعه و راهبري سيستم هاي مديريت دانش
• استقرار، توسـعه و راهبري سيـستم هاي مديـريت و پايش عـملکرد سـازماني
• تدوين برنامه هاي عملياتي HSE Action Plan و طرح HSE Plan پروژه ها
• مشاوره در برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي و ارزيابي عمکلرد دوره اي
• مشـاوره در تدوين طرح هاي واکـنش در شـرايط اضـطراري و مديـريت بحـران
• طراحي و اجراي نظام مديريت HSE پيمانکاران در سازمان ها