ارائه خدمات آموزش و توسعه دانش

• طراحی و اجرای نظام مدیریت صلاحیت
• اجرای نیاز سنجی های آموزشی بر مبنای ریسک سازمانی و شغلی
• طراحی دوره های آموزشی عمومی و تخصص HSE و سیستم های مدیریت
• ارزشیابی کیفیت دوره های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آموزش
• نیازسنجی و اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی
• ارزیابی و طراحی متدولوژی ارتقای سطح فرهنگ HSE سازمانی
• برگزاری دوره ای آموزشی عمومی و تخصصی

Phone icon
09123625378
تماس با ما
WhatsApp icon