ارائه خدمات مدیریت ریسک

• انجام مدیریت و ارزیابی ریسک جهت اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکار
• استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک
• شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شغلی و تشکیل شناسنامه های ریسک مشاغل سازمانی
• شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرآیندی از طریق تکنیک های مورد نیاز سازمان ها
• شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تاسیسات و اماکن بر اساس نوع کاربری و تجهیزات
• اجرای فرآیند ارزیابی ریسک متناسب با سازمان و ریسک
• طراحی و اجرای اقدامات کنترلی پیشگیرانه و واکنشی متناسب با نتایج ارزیابی ریسک
• ارزیابی اقتصادی ریسک سازمانی و ارائه بودجه ریزی متناسب با ریسک
• طراحی و اجرای فرآیند بازرسی مبتنی بر ریسک
• طراحی برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه بر مبنای ریسک تجهیزات
• طراحی برنامه های معاینات سلامت و اندازه گیری عوامل زیان آور بر مبنای ریسک سازمان
• ارائه مشاوره تخصصی در خصوص مدیریت ریسک و بیمه

Phone icon
09123625378
تماس با ما
WhatsApp icon