ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت HSE و کیفیت

• مشاوره اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاری
• استقرار، توسـعه و راهـبری سـیستم های مـدیریت حـوزه ایمنی، بـهداشت و محیط زیست و انرژی
• استقرار، توسعه و راهبری سیستم های مدیریت کیفیت
• استـقرار، توسعه و راهبری سیستم های مدیریت استراتژیک و مدلهای تعالی
• استقرار، توسعه و راهبری سیستم های مدیریت دانش
• استقرار، توسـعه و راهبری سیـستم های مدیـریت و پایش عـملکرد سـازمانی
• تدوین برنامه های عملیاتی HSE Action Plan و طرح HSE Plan پروژه ها
• مشاوره در برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و ارزیابی عمکلرد دوره ای
• مشـاوره در تدوین طرح های واکـنش در شـرایط اضـطراری و مدیـریت بحـران
• طراحی و اجرای نظام مدیریت HSE پیمانکاران در سازمان ها

Phone icon
09123625378
تماس با ما
WhatsApp icon